Thẻ: Trường hợp phát hiện mất cháy hỏng khi đã lập hoặc chưa lập biên lai;