Thẻ: Trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố