Thẻ: Không hủy hóa đơn theo quy định thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào?