Thẻ: Có cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định mới không?