Thẻ: Các trường hợp không phải nộp thuế nhà thầu theo QĐ mới 2022