Thẻ: Thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ miễn thuế giảm thuế được quy định như thế nào?