Thẻ: Thời điểm xuất hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa;