Thẻ: Hủy hóa đơn giấy như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?