Thẻ: Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định mới