Thẻ: Chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử phải đáp ứng những điều kiện nào?