Thẻ: Báo cáo tài chính phải có chữ ký của những người nào?