Thẻ: 11 lỗi về chữ ký sẽ bị phạt trong lĩnh vực kế toán;