Thẻ: Xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp theo quy định