Thẻ: Trường hợp vẫn phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn