Thẻ: Trường hợp cá nhân nộp thông qua cơ quan chi trả thu nhập;