Thẻ: Trình tự thực hiện hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng;