Thẻ: Thuế nhà thầu có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp hay không?