Thẻ: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với đối tượng chưa áp dụng hóa đơn điện tử hoặc áp dụng theo quy định cũ