Thẻ: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định mới