Thẻ: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của các đối tượng trên?