Thẻ: Thời điểm xác định thuế GTGT theo từng lần thanh toán: