Thẻ: Theo quy định Khôi phục hóa đơn điện tử đã hủy với cơ quan thuế có được không?