Thẻ: Theo quy định Cơ quan nào có thẩm quyền quyết toán nguồn kinh phí hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng?