Thẻ: Theo quy định Chứng từ kế toán bị tẩy xóa sửa chữa có giá trị thanh toán không?