Thẻ: Sử dụng hóa đơn không hợp pháp để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp bị phạt thế nào?