Thẻ: Sai sót tra soát điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước được thực hiện thế nào?