Thẻ: quy định về xuất hoá đơn theo từng lần thanh toán?