Thẻ: Quy định mới về việc đăng ký sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn điện tử