Thẻ: Ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn có được khác nhau không?