Thẻ: Ngày ký và ngày lập hoá đơn điện tử có khác nhau hay không?