Thẻ: Một số đối tượng vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn