Thẻ: Không phát sinh lương có phải quyết toán thuế tncn;