Thẻ: Không huỷ hoá đơn theo quy định bị xử lý như thế nào?;