Thẻ: Khôi phụ mã số thuế doanh nghiệp bị khóa do không hoạt động tại trụ sở