Thẻ: Khi thay đổi kỳ kế toán cần đảm bảo nguyên tắc gì?