Thẻ: Khai thuế tính thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài được quy định thế nào?