Thẻ: Huỷ hoá đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn khác có được không?