Thẻ: Hướng xử lý đối với hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế để cấp mã nhưng chưa được cấp mã?