Thẻ: Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng và quý chi tiết theo mẫu BC/26/AC