Thẻ: Hóa đơn liên đỏ (Liên giao cho Khách hàng) có dùng làm bản chính để chứng thực được không?