Thẻ: Hóa đơn điện tử lập bị sai số tiền nhưng đã gửi cho người mua