Thẻ: Hóa đơn điện tử lập bị sai số tiền nhưng chưa gửi cho người mua