Thẻ: hóa đơn Điện tử có được xuất kèm bảng kê không?