Thẻ: Hóa đơn bán lẻ thì có được tính vào chi phí hợp lý không?