Thẻ: Hàng hóa giá trị bao nhiêu thì phải lập hóa đơn giá trị gia tăng? Hàng hóa giá trị bao nhiêu thì phải lập hóa đơn giá trị gia tăng? Lập hóa đơn giá trị gia tăng cần có những nội dung gì?