Thẻ: Hạch toán lệ phí môn bài sử dụng TK 3338 hay 3339?