Thẻ: Đơn vị tính trên hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?