Thẻ: Đơn vị kế toán phải thực hiện kiểm kê tài sản hằng năm khi nào?