Thẻ: Đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn;