Thẻ: đối tượng phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn?